top of page

Държавен лиценз на Център за професионално обучение Евростандарт Център 28

 

 

Държавен лиценз на Център за професионално обучение Евростандарт Център 28 от Министрество на образованието и науката на Р. България

 

На тази страница можете да се запознаете с информация относно лицензиите  на центъра за провеждане на професионално обучение както и дипломите, издавани от центъра за удостоверяване на завършен курс за обучение и успешно положен изпит. 

 

Лицензираща институция в професионалното обучение Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение - НАПОО

 

Центърът е лицензиран от НАПОО към Министерство на образованието под лиценз № 2014121168.

 

НАПОО е единствената институция в България,  предоставяща лицензия на фирмите за професионално обучение.

 

Легитимността на центъра може да бъде проверена в
  на следните телефони + 3592 970 66 55  или чрез проверка в  регистрите на НАПОО като последвате този линк:
Регистър на лицензираните центрове в НАПОО

Лицензия
Лицензия
Лицензия
Лицензия
Лицензия

Издавани документи от ЦПО Евростандарт Център 28 след завършен курс на обучение

 

Държавно удостоверение (Официална диплома на Народната просвета)

 

за обучение по част от професия, образец № 3-37

 

Издава след успешно положен изпит пред комисия и завършване на курс за професионално обучение за част от професията, например:

 

  • След завършване на един модул (един предмет) от дадена професия

  • След завършване на обучение по част от предмет или модул

  • По признат стаж по професия

 

Държавно удостоверение образец № 3-37 е валидно за упражняване на професии в целият европейски съюз и в много страни не-членки на ЕС.То предоставя частична квалификация по професии и е с по-нисък статут от Свидетелство за професионална квалификация.

 

Продължаващо обучение: Всеки кандидат може да премине обучение по няколко или всички модули (предмети) от професия и до получи междинни удостоверения, а при покриване на пълният хорариум за професията има правото да се яви на финални изпити за придобиване на Държавно свидетелство за професионална квалификация.Този вид документ не предоставя правото за откриване на собствен бизнес в сферата за съответната професия.

 

 

Държавно Свидетелство (Официална диплома на Народната просфета)

 

Държавните документи, които центърът е лицензиран да издава са документи-образци на МОНМ и представляват документи на народната просвета. За справка вижте кратка извадка от Закона за професионалното образование и обучение, засягаща видовете документи, които биват издавани на обучаваните след задължително полагане на съответен изпит пред комисия, а това са : Държавно Удостоверение - за обучение по част от професия, образец № 3-37 и Държавно Свидетелство - за придобиване на степен на квалификация по професия, образец № 3-54. Тези два документа се издават след успешно полагане на изпит в лицензираната обучаваща институция и важат в цялата страна и в Европа, откакто България е членка на ЕС. Документите имат водни знаци.

Държавно удостоверение
Държавно удостоверение
Държавно свидетелство
Държавно свидетелство

 

 

 

Европас Europass Приложение към Държавно Свидетелство и Държавно Удостоверение

 

Като приложение към Държавно Свидетелство, всеки завършил курс на обучение в "Евростандарт Център 28" и получил държавен документ - Удостоверние или Свидетелство, може да се сдобие с Europass приложение към дипломата си, на избран чужд език, помагащ за по-лесна професионална реализация в Европа.

 

Какво е Europass?

 

Документ на Европейската комисия в държавното образование и обучение, който помага Вашите умения и квалификации да бъдат ясно и лесно разбираеми в Европа. Може да бъде издаван от институциите в държавното професионално образование - лицензиран център "Евростандарт Център 28"

 

   Europass представлява Приложение към сертификат (Държавно Свидетелство или Удостоверение)  и описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение. Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния сертификат, с което я прави по-лесно разбираема, особено в чужбина.Този Европейски документ се издава на всеки език по избор и важи в ЕС.

 

Цел на Europass  

 

- Да помогне на гражданите да представят ефективно своите умения и квалификации, за да намерят работа или възможности за обучение; 

-  Да помогне на работодателите да разбират уменията и квалификациите на работната сила; 

-  Да помогне на организациите в областта на образованието и обучението да определят и представят съдържанието на учебните планове.

Европас - първа страница
Европас приложение - корица
НАПОО
Европас

Право за издаване на Държавни дипломи

 

 

Според Закона за прафесионалното образование  - ЗПОО, единствените легитимни дипломи за завършен професионален курс, представляващи документи на Народната Просвета, са Държавно Удостоверение и Държавно Свидетелство. За справка, следва откъс от ЗПОО:

 

Извадка от ЗПОО (Закон за професионалното образование и обучение): 

 

2) Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със:

1. свидетелство за основно образование или документ за завършен клас от основното или средното образование;2

. свидетелство за професионална квалификация;

3. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., в сила от 27.09.2005 г.) свидетелство за правоспособност, издавано за професии, упражняването на които изисква правоспособност, включително и за упражняване на регулирани професии.

(3) За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се издава удостоверение за професионално обучение. 

(4) Съдържанието на документите по ал. 1 и 2 се определя съгласно държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета и за придобиване на квалификация по професии, а по ал. 3 - с държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета и конкретната документация по чл. 13, ал. 2. Право за издаване на документи за професионална квалификация:

Чл. 39. (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) Право за издаване на документи за професионална квалификация по чл. 38 имат професионалните училища, професионалните гимназии, училищата по изкуствата, професионалните колежи и центровете за професионално обучение.

bottom of page