IMG_7331.JPG

ХОТЕЛИЕРСКО ОБСЛУЖВАНЕ: КУРС ЗА КАМЕРИЕР

Обучение за част от професията І Обучение за втора степен на професионална квалификация

IMG_7271.JPG

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ“ЕВРОСТАНДАРТ ЦЕНТЪР 28 ”

КУРС ЗА КАМЕРИЕР

ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА “А”

Ч Е Б Е Н П Л А Н

Професионално направление: Хотелиерство, Ресторантьорство и Кетеринг, код 811

Наименование на професията и код: Професия “Камериер”, код 811030

Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация Специалност “Хотелиерството”, код 8110301, първа степен на професионална квалификация

Срок на обучение: до 3 месеца

Форми на обучение : дневна, вечерна, дистанционна, самостоятелна, индивидуална, съботно-неделна

Организационна форма -- квалификационен курс

Минимално входящо образователно равнище- завършен шести клас

Изисквания към кандидатите – навършени 16 години

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Програмата регламентира условията и реда за придобиване на първа степен на професионална квалификация за лица, навършили 16 години в съответствие със:

-Закона за професионалното образование и обучение;

-Наредбата за Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията “Камериер”;

-Държавното образователно изискване за системата на оценяване, утвърдено с наредба;

-Държавното образователно изискване за документите в системата на народната просвета, утвърдено с наредба;

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата е предназначена за професионално обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация, съгласно чл.9 от ЗПОО по професия “Камериер” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл.6, ал.1 от ЗПОО в Центъра за професионално обучение към “Профита” ООД”, гр. София.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМАТА

ИЗИСКВАНЕ ЗА МИНИМАЛНА ВЪЗРАСТ

Навършени 16 години

ИЗИСКВАНЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ

Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че професията, по която кандидатът желае да се обучава, не му е противопоказна.

ИЗИСКВАНЕ ЗА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ

Завършен шести клас

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ

Придобитата първа степен на професионална квалификация по професията “Камериер” дава възможност за:

- постъпване на работа на длъжност, съответстваща на професията -продължаване на обучението в други професии от професионалното направление “Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг”, придобиване на І степен на професионална квалификация по професията “Работник в помощно стопанство в хотел”, придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по професиите “Готвач” и “Сервитьор-барман”, придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професиите “Администратор в хотел”, “Хотелиер” и “Технолог на производството и обслужването в заведенията за хранене”, ако отговарят на изискванията за входящо образователно равнище.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Организацията на учебния процес е описана в учебния план. Разпределение на часовете за теория, учебна и производствена практика.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, вечерна, задочна, индивидуална и дистанционна

ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ

- Квалификационен курс

- Брой обучавани в група – определя се от обучаващата институция

УЧЕБЕН ПЛАН

Учебният план е изготвен в съответствие със:

- Закона за професионално образование и обучение;

-Наредбата за Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията “Камериер”;

- Рамкова програма А;

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Учебното съдържание по всеки учебен предмет е разработено по теми и брой часове в учебна програма.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Учебната програма е предназначена за професионално обучение по професията “Камериер”, за придобиване първа степен на професионална квалификация.

Основната цел на обучението по професия “Камериер” е усвояване на знания и умения за упражняване на професията “Камериер” в туристическата индустрия.

В края на обучението, обучаемите трябва да знаят :

•хигиенните норми за работа според хотелски стандарти.

•Стандарти за хигиена и безопасност в процеса на работа.

•Ежедневния статус на стаите на хотела.

•Видовете почистващи препарати и начина за работа с тях.

•Реда за обработка на стая,санитарен възел,антре,апартамент и общи площи.

•Зареждане на VIP стаи и апартаменти.

•Инструкция за предаване на хотелско бельо в перално стопанство.

•Реда по предаване на дрехите на госта за пране и химическо чистене.

•Начините за подмяна на повредено или скъсано бельо.

•Асортимента на продукти и напитки в минибара.

•Изработени норми на поведение.

•Наличие и място на противопожарни уреди.

•Информационни материали за противопожарна защита.

•Реда за евакуация на гостите.

•Правила за съхранение на леснозапалими и горими течности за почистване.

•Повторно зареждане и почистване на стая.

•Подреждане и почистване на конферентни зали, стълбища, асансьори, фоайета.

•Седмично основно почистване на хотелска стая,апартамент.

•Видове екстремни ситуации.

•Работа с аварийни съобщителни средства.

Да могат:

•Да получават консумативи.

•Да съхраняват почистващи препарати според инструкция.

•Да подреждат камериерска количка.

•Да работят с почистващи машини и препарати.

•Да действат при аварийни случаи в санитарния възел и извършват безопасна работа с предпазни средства в него.

•Правилно и последователно да почистват стая, санитарен възел, антре, апартамент и общи площи.

•Да попълват отчетни документи при предаване на хотелско бельо в перално стопанство.

•Да предават индивидуално пране на гост на хотела в перално стопанство.

•Да зареждат и отчитат мини-бара в хотелската стая или апартамента.

•Да работят с противопожарни уреди, алармени и предупредителни системи и помагат при евакуация на гостите.

ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

Професионалното обучение по професия “Камериер” завършва с полагане на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация по:

-теория по професията

-практика по професията

Организацията на изпитите се определя съгласно Държавното образователно изискване за системата за оценяване, а съдържанието им – съгласно Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията “Камериер”.

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Придобитата първа степен на професионално квалификация по професия “Камериер” се удостоверява със:

•Свидетелство за професионална квалификация

Обучавани, които не са положили държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, получават:

•Удостоверение за професионално обучение

Евростандарт Център 28

Лицензиран център за професионална квалификация

За нас
Дипломи
График
Записване
НАЧАЛО
Контакти
ЦЕНТЪР ПО ТУРИЗЪМ
Екскурзоводи
Курс за Готвачи
Курс за Сервитьори
Курс за Бармани
Blue Down Arrow
Euro
Dial
SuitcaseWhite
Credit Cards
Home
People
No Frame

Twitter bird

Записване в курс и изисквани документи за прием

Повече информация за кандидатстване можете да получите на тел.: 02/928 2891; 0879 28 27 68

Галерия

Предстоящи курсове и крайни срокове на записване, вижте повече от тук... или позвънете

на 0877 28 28 77

Yellow Envelope

Проследете реализация на курсистите на "Евростандарт Център 28" след дипломирането им от курсовете. Прочете повече за успехите им, за собственият бизнес и се вдъхновете от развитието им ...

Реализацията на нашите курсисти

За запитвания относно курсове-

те, пишете на

rumiana.ignatova@eurostandartcenter28.com

Румяна Игнатова,

Директор учебна дейност

Facebook
Facebook
World
Галерия
Facebook
Въпроси
Support
Ваучери с отстъпка
On-line обучение

Посетете "Център по туризъм"

във FACEBOOK за актуални новини и

събития:

ОТЗИВИ

Свържете се с нас: 02/9283891, 0877282877, 0879282768

За връзка с нас 02/9283891,

0877282877, 0879282768